สิทธิมาตย์ รับผิดชอบ: การขนส่ง, การบำบัดขยะในครัวเรือน, การรวบรวมแบบคัดสรร, การคัดแยกบรรจุภัณฑ์สำหรับครัวเรือนที่สามารถรีไซเคิลได้, การรีไซเคิล, ศูนย์คัดแยก, การทำปุ๋ยหมัก, ศูนย์รับของเสีย, หน่วยกู้คืนพลังงาน, การกู้คืนวัสดุ, จุดรวบรวมโดยสมัครใจ, ลดการผลิตขยะในครัวเรือนใน พื้นที่ตูลงจะรวมกันเพื่อการจัดเรียง

เยี่ยมชมและเพลิดเพลินกับเว็บไซต์ สิทธิมาตย์- Action Durable ซึ่งอยู่ในหมวดข่าวและสื่อ